תקנון

תקנון מועדון חברים סגור TacticBall™

תקנון זה מתייחס באופן שווה לשני המינים ומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות.

פרק א. המועדון

שם המועדון: TacticBall™ (להלן: המועדון).

ניהול המועדון: המועדון מנוהל ע"י חברת MIL Supply Ltd. (להלן: ההנהלה).

כתובת המועדון: החורשיה, בית ברל 44905, ישראל.

אתר אינטרנט: www.tacticball.co.il

פרק ב. מטרות המועדון

 • לעודד, לפתח ולקדם בישראל ענף ספורט אתגרי ותחביב פופולארי הנושא ברחבי העולם את השם איירסופט (Airsoft) (להלן: ציוד ופעילויות טקטיקבול).
 • לארגן תחרויות לנהל, ולפתח קורסים, אירועים, טורנירים, הדרכות, השתלמויות, מפגשים, תצוגות,הרצאות וסדנאות וכל פעילות אחרת, במסגרת המועדון בכל צורה ובכל מקום מוסדר המאפשר לעשות כן, לפי שיקול דעתה של הנהלת המועדון ולפי חוק.
 • לעודד התקשרויות עם חוגי ומועדוני איירסופט בעולם ובארץ.
 • להוציא רשימות, חוברות, תעודות, עלוני פרסום, דפי מידע, פרוספקטים, סרטוני הדרכה מכל צורה שהיא בכל הקשור בקידום מטרות המועדון וחבריו, בין באמצעות דפוס ובין באמצעות המדיה הדיגיטלית והאינטרנט.
 • לדאוג לעניינם של חברי המועדון בפני מוסדות, ארגונים ורשויות ממשלתיות ומוניציפאליות בישראל ולייצג את חברי המועדון בפני מוסדות הנ"ל, בכל עניין אותו הנהלת המועדון תחשוב לנחוץ, וכן לייצג את חברי המועדון בפני כל גוף או מוסד אשר לפי דעת הנהלת המועדון יש צורך לייצגם לפניו, והכל בהתאם ובכפוף למטרות המועדון.
 • לפרסם בכל דרך את פעילות המועדון בקרב חובבי תחום הטקטיקבול בישראל.
 • לצרף חברים חדשים למועדון ולאפשר שימוש במתחמי המועדון.
 • לייעץ לחברים וליידעם בכל הנוגע לציוד טקטיקבול: תנאי החזקתו הבטוחה, על תנאי השינוע הנכונים שלו לאירועי המועדון, החידושים האחרונים בעולם בתחום הציוד הנ"ל לרבות מידע על חלקי חילוף ושדרוגים, להביא לידיעתם מגוון פעילויות אתגריות בתחום המתקיימות בארץ ובחו"ל, ולשם כך להחזיק אתר אינטרנט של המועדון אשר יתעדכן מעת לעת לפי המידע אשר יגיע.לייעץ בכל הנוגע לארגון וקיום של אירועים ותחרויות ולהמליץ לכל מאן דהו על תשתיות מתאימות לקיום אירועים אלה.

פרק ג. סמכויות המועדון

להשגת מטרות המועדון כמפורט בפרק ב' לעיל, המועדון יבצע את הפעולות כדלקמן:

 • להנהלת המועדון הזכות הבלעדית לרשום ולצרף לשורותיה חברים חדשים, להאריך את תקופת חברותם של חברים קיימים, להביע התנגדות לרישום חבר חדש (בהתאם לקריטריונים שמפורטים בפרק ה' להלן), לשלול חברות מחבר קיים ולהשעות חברות לתקופה עליה יוחלט.
 • להטיל דמי חבר שנתיים אשר גובהם יקבע ע"י הנהלת המועדון ולדאוג לגבותו מהחברים.
 • המועדון יהא זכאי לגבות דמי השתתפות בתחרויות, אירועים, מפגשים, תצוגות, הרצאות, הדרכות, השתלמויות, סדנאות, קורסים וכל פעילות אחרת אשר הנהלת המועדון תחליט עליהם, לכיסוי הוצאות המועדון לצורך קיום הפעילויות הללו.
 • לקבל תשלומים שונים בכל הקשור לפעילות המועדון ומכירת הציוד בו בהתאם למחירון שיתפרסם מעת לעת מאת חברי המועדון או מאחרים, בין אם בארץ ובין אם בחו"ל, כולל כל גוף או מוסד, בין פרטי או ציבורי עירוני או ממשלתי. להשקיע את הכספים שיתקבלו בשלמותם או בחלקם לפי שיקול דעתה של הנהלת המועדון לצורך קידום מטרות המועדון.
 • לבטח את המועדון, חבריו, אורחיו ונכסיו בשלמותם או בחלקם כנגד כל הפסד, סיכון, אבידות והתחייבויות מכל מין וסוג שהם העלולים לפגוע במועדון, בנכסיו או בחבריו ו/או בצדדים שלישיים, והכל לפי ראות עיניה של הנהלת המועדון.
 • להתקשר בחוזים והסכמים מכל סוג שהוא עם כל אדם, גוף או מוסד פרטי, ציבורי, עירוני או ממשלתי אשר לפי ראות עיניה ושיקול דעתה של הנהלת המועדון יש בהם כדי לקדם את מטרות המועדון.
 • להתאגד או להשתתף עם כל גוף או מוסד שמטרותיהם תואמות את מטרות המועדון.
 • מבלי לגרוע מכל האמור לעיל , הנהלת המועדון רשאית וזכאית לבצע את כל הפעולות שתיהנה דרושות מזמן לזמן להשגת מטרות המועדון ולקידומו.

פרק ה. חברים

חברי המועדון יהיו:

כל אדם אשר מלאו לו 13 שנים ומעלה, אשר יביע רצונו להתקבל כחבר במועדון ימלא ויחתום על טופס ההצטרפות ותנאיו (להלן טופס ההצטרפות) ואשר יעמוד בתנאים המצטברים הבאים:

 1. קטין שלא מלאו לו 18 שנה ימציא אישור הורים המהווים אפוטרופוס אחראי וצילום תעודת זהות של ההורה המאשר את ההצטרפות למועדון. יובהר כי החברות למצטרף שגילו מתחת לגיל 18 תאפשר לו אך ורק לשחק ולהשכיר את הציוד במתחמים בלבד ומכל מקום לא לרכוש את הציוד.
 2. שולמו דמי חבר לשנה.
 3. ייחתם תצהיר בריאות ויומצא אישור רפואי בתוקף שיתחדש מידי שנה יחד עם תשלום דמי החבר השנתיים.
 4. אושרה החברות ע"י הנהלת המועדון והונפק כרטיס חבר תוך ארבעה שבועות מיום הגעת הבקשה או התשלום למועדון.
 5. ימציא אישור ביטוחי לטובת צד ג' בתוך 7 ימים ממועד חתימתו על טופס הצטרפות למועדון.
 6. הנהלת המועדון שומרת על זכותה לסרב לצרף מועמד לשורות המועדון וזאת מסיבותיה ושיקוליה שלה מבלי שקיימת לה חובה לעדכן וליידע את המועמד. הנהלת המועדון שומרת על זכותה לדרוש מהמועמדים להמציא מסמכים ו/או אישורים שונים (כדוגמת: תעודת יושר וכויוצ"ב) כתנאי לשקילת מועמדותם.

פרק ו'. הפסקת / השעיית החברות

החברות במועדון תיפסק בעקבות אחד מהמקרים:

 • הנהלת המועדון רשאית לסרב לקבל חבר חדש תוך ארבעה שבועות מיום הגשת הבקשה או התשלום. באם שולמו דמי החבר השנתיים ידאג המועדון להשיבם במלואם.תוך 14 ימי עסקים. הנהלת המועדון אינה מחויבת לנמק את סירובה לדחיית חברותו במועדון.
 • במותו של החבר תפקע חברותו. יובהר כי החברות במועדון הינה אישית ואינה ניתנת למכירה ו/או להעברה ו/או להשכרה ו/או לכל דיספוזיציה אחרת אלא באישור הנהלת המועדון.
 • בעזיבתו מהמועדון ע"י מתן הודעה בכתב להנהלת המועדון.
 • באם לא שולמו דמי החבר השנתיים ו/או לא שולמו בעת חידוש החברות עם דרישת המועדון.
 • באם לא המציא וחתם החבר על תצהיר בריאות ו/או לא חידש את תצהיר הבריאות עם חידוש החברות במועדון.
 • באם לא הציג אישור מחברת ביטוח בקשר עם ביטוח צד ג' בתוך 7 ימים לאחר הצטרפותו למועדון.

הנהלת המועדון רשאית להפסיק ו/או להשעות חברות במועדון באחד מהמקרים הבאים:

 • אם עשה החבר מעשה הנוגד את מטרות המועדון.
 • אם החבר מחבל בשלמות המועדון או פוגע במי מחבריו ו/או בכל צד ג' כלשהו.
 • אם החבר עשה מעשה או מחדל בקשר להשכרת ציוד לשינוי או שדרוג הציוד בכל צורה ואופן כלשהו בניגוד להוראות התקנון, ו/או מכירת ציוד ו/או בקשר לשינוי תעודות ומסמכי המועדון, ו/או פעל בניגוד לתקנון המועדון, ו/או ניסה לסחור בציוד המושכר או הנמכר ולהעבירו לצד ג' בניגוד להתחייבויותיו על פי תקנון זה.
 • אם החבר גרם נזק למוניטין המועדון או לשמו הטוב.
 • אם החבר התנהג בצורה בלתי הולמת ובלתי ראויה באירועי ו/או במתחם המועדון ולא נשמע להוראות המפעילים והמדריכים.
 • אם החבר אינו נענה לדרישות הנהלת המועדון ו/או מפר את החלטותיה, ו/או תקנונה, בין אם ע"י מעשה ובין אם ע"י מחדל.
 • הודעה על הפסקת החברות תשלח בכתב אל החבר. חבר שהוחלט על הוצאתו מהמועדון לא יוחזרו לו דמי החבר השנתיים במלואם או בחלקם.
 • אם חבר המועדון מוכר או מתווך, באופן ישיר או בעקיפין, באופן קבוע או חד פעמי, ציוד טקטיקבול מושכר ו/או שנמכר לחבר ממועדון TacticBall™ או ציוד ואביזרים נלווים דמויי ציוד טקטיקבול אשר נמצאים בשימוש המועדון ומשתמש בחברות שלו במועדון כדי לעשות כך, ייחשב הדבר כפעילות ברורה הנוגדת את מטרות המועדון (כאמור בפרק ב'). במקרה כזה הנהלת המועדון תשעה ו/או תפסיק במיידית את חברותו במועדון וזאת בלי הודעה מראש והחלטה זו תהא סופית.

הנהלת המועדון יכולה להחליט להעניק חברות כבוד במועדון לאדם שפעל למען מועדון וקידם את מטרותיו.

פרק ז': זכויות וחובות חבר מועדון

  • לכל חבר במועדון זכות השתתפות באירועים, מפגשים, תצוגות, הרצאות, סדנאות, הדרכות, השתלמויות וקורסים וכל פעילות אחרת הנערכת מטעם המועדון בין בתשלום ובין שלא בתשלום כפי שייקבע ע"י ההנהלה.
  • חברי המועדון זכאים לשכור או לרכוש ציוד טקטיקבול וציוד נלווה מהמועדון בלבד, להשתתף עם הציוד הנ"ל באירועי המועדון, להחזיק ולשנע ציוד זה בהתאם לתנאים ולהנחיות הבאות:
   1. סטרשף כתום זוהר חובה - הסטרשף של הכלי איירסופט חייב להיות בצבע כתום זוהר לכדי להבדילו מכלי נשק חם.
   2. על הכלי להיות מונח בתוך נרתיק / תיק סגור.
   3. הכלי צריך להיות מופרד מהמחסנית ומהסוללה.
   4. יש לשאת כרטיס חבר מועדון "טקטיקבול" בתוקף + ת"ז בעת השינוע.
   5. יש להרחיק מהישג ידם של הילדים.
   6. יש להפעיל ציוד איירסופט/טקטיקבול בשטחי המועדון בלבד ובמתחמים המותרים בנוכחות מדריך מוסמך.
   7. בעת הפעלה ושימוש בציוד איירסופט/טקטיקבול חובה לחבוש מיגון תיקני.
   8. רכישת / החלפת חלפים לציוד איירסופט/טקטיקבול או שינוי בכלי או תוספת, חידוש, ניקוי תעשה אך ורק במעבדת המועדון על ידי המוסמך לכך.
  • רכישת ציוד איירסופט/טקטיקבול מותנית בקיום התנאים הבאים:
   • לחבר מלאו 18 שנים.
   • החבר בעל בריאות גופנית ונפשית תקינה והציג אישור רפואי בתוקף וחתם על תצהיר בריאות.
   • החבר הינו חבר פעיל או חבר כבוד במועדון ושילם את דמי החבר השנתיים.
   • החבר מתחייב לבטח את השימוש בציוד בביטוח צד ג'.
   • חל איסור שימוש בציוד איירסופט/טקטיקבול מחוץ לתחומי המועדון!
   • ידוע לחבר המועדון כי משטרת ישראל או כל גורם מוסמך אחר רשאי לאתר ולהחרים ציוד איירסופט/טקטיקבול באם בעליו יפעל בניגוד לתקנון זה.
   • חבר מועדון שרוכש את הציוד יהיה אחראי בלעדית לכל ההשלכות הפליליות ו/או אזרחיות כתוצאה מפעולה הנוגדת תקנון זה.
   • חבר המועדון יהא זכאי להנחות והקלות כפי שיוחלט עליהן במסגרת המועדון על ידי הנהלת המועדון.
   • חבר המועדון מתחייב להכיר, ולמלא אחר הוראות תקנון המועדון.

פרק ח. הארגון הפנימי

מוסדות המועדון הם:

   • א. בעלים והנהלת המועדון: חברת MIL Supply Ltd.
   • ב. נציגויות מקומיות/ זכיינות: זכיינים מטעם הנהלת המועדון אשר מונו על ידיה בסניפי מועדון מקומיים.

סמכויותיה של ההנהלה:

   • להחליט על גובה דמי החבר.
   • להחליט על קבלה, הארכת חברות , חברות כבוד ,השעיה והפסקת חברות של חברי מועדון.
   • להחליט בכל הנוגע בדבר אופן השכרת/מכירת ציוד טקטיקבול.
   • לשנות, לתקן, לבטל, להחליף הוראות תקנון המועדון, טופס הצטרפות, כתב השכרה, כתב אחריות וכתב הסרת אחריות ו/או כל מסמך אחר הנוגע לפעילות המועדון.
   • למנות אדם מתוך חברי המועדון או שאינו חבר במועדון לכל תפקיד שהוא. היה וימונה לתפקיד כלשהו אדם שאינו חבר במועדון לא יהא בעל זכויות המוענקות לחברי המועדון.
   • להחליט על פירוק המועדון.

סמכויותיה של הנציגות המקומית/ הזכיינים

   • לקבל בקשות לרישום חברים חדשים למועדון ולהעבירם לאישור ההנהלה.
   • לטפל בנושאים ארגוניים הקשורים לפעילויות ואירועי המועדון.
   • לטפל בכל הנושאים הנוגעים לציוד טקטיקבול/איירסופט מול חברי המועדון בסניפים המקומיים.

שינוי מטרות המועדון ופירוק מרצון

   • ההנהלה רשאית לשנות את מטרות המועדון ואופן תפקודו בהודעה של 30 ימים מראש לחברים. הודעה על שינויים אלה תפורסם מיד עם קבלתה באתר האינטרנט של המועדון. המועדון יידע בגין שינויים שיערכו בתקנון והחבר מתחיב לפעול על פיהם.
   • הנהלה רשאית לפרק מרצון מועדון חברים סגור TacticBall™ בהודעה מראש של 30 יום לחברים. הודעה על פרוק המועדון תפורסם מיד עם קבלתה באתר האינטרנט של המועדון בציון מועד הפסקת הפעילות. החברות מועדון מופסקת אוטומטית עם פירוקו והחברים מאבדים במעמד הפירוק את כל זכויותיהם.

כל הזכוייות שמורות – Tacticball™ Members club ©